Anne Marie Poitout 1949-2008
poitout1
Anne-Marie Poitout: drawing on white paper, 2005, 21 x 29,7 cm
 
poitout1
beneton2
beneton2
beneton2